Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Štefánikova 887/53, Poprad

Názov projektu:

Inovácia strojárskeho a priemyselného technologického parku

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti formou nadviazania na súčasné know-how a investícii do technológii prostredníctvom implementácie inovatívnej technológie.


Špecifické ciele:

  • Investície do inovatívnych technológii povrchové opracovania

  • Rast zamestnanosti s využitím súčasného know-how


Východiskový stav: Spoločnosť nakupovala a predávala služby technologickej spolupráce v rámci svojich obchodných vzťahov avšak s minimálnou maržou.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ je spoločnosť schopná realizovať technologickú spoluprácu s vyššou pridanou hodnotou. Boli tiež vytvorené nové pracovné miesta pre mladých ľudí do 29 rokov a znevýhodnené skupiny. Dokopy bolo vytvorených 39 nových pracovných miest.

Názov a sídlo prijímateľa:

J.R.G., s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov

Dátum začatia realizácie projektu:

08/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

12/2015

Logo operačného programu:


Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk www.opkahr.sk  www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

3 900 000,00